Villkor

 

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

INLEDNING

De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar kan variera. Detta beskrivs i texten under varje evenemang.

GO Sport Travel förmedlar även enbart evenemangsbiljetter. Vid tillfällen då GO Sport Travels åtagande är att förmedla evenemangsbiljett kan de ej hållas ansvarig för de delar av resan som resenär anordnar själv via andra leverantörer än GO Sport Travel.

1. FLYGBILJETTER

1.1 Varje flygtransportör har egna regler och villkor vid förseningar, inställda flighter, bagagehantering, bagagevikter och passagerare. Kontakta flygtransportören eller GO Sport Travel vid eventuella förseningar, inställda flighter, bagagehantering, bagagevikter och regler för passagerare. Flygtransportören har ej något ansvar för övriga delar i paketresan. Flygbiljett kan endast nyttjas på de datum och tider som är angivet på flygbiljetten. Avresetider och flygnummer kan ändras. Kontakta flygtransportören eller GO Sport Travel för information.

1.2 Ändringar i flygbokning, så som namnändringar eller ändrade flygtider, följer varje transportörs regler och villkor. Kontakta GO Sport Travel vid dessa ändringar. Om önskade ändringar är genomförbara påför GO Sport Travel kostnaden på resenären.

1.3 GO Sport Travel ansvarar ej för ev. anslutningstransport som resenären bokat separat utöver paketresan. Om anslutningstransport bokas så att resenären inte kan vara på utsatt tid för avgångstiden i paketresan, skall ej GO Sport Travel hållas ansvarig för detta.

1.4 GO Sport Travel hålls ej ansvarig och kan ej belastas för arbetstid som går förlorad för resenären vid förseningar.

2. HOTELL

2.1 GO Sport Travel följer hotellens regler och villkor som gäller för varje specifik bokning. GO Sport Travel ansvarar ej för ev. skadegörelse, hotellets extra tjänster eller annat som orsakas eller nyttjas av resenären under paketresan. Eventuella kostnader som i efterhand påförs GO Sport Travel från hotelleverantören och som har orsakats eller nyttjats av resenären påförs resenären.

2.2 GO Sport Travel har närsomhelst innan avresa rätt att vid eventuella överbokningar av hotellen ändra resenärens hotellbokning till likvärdig eller bättre hotellstandard utan att hållas ersättningsskyldig mot resenären.

3. MATCH -/EVENEMANGSBILJETT (Ex. sport-, konsert-, musikal- eller teaterbiljett)

3.1 GO Sport Travel garanterar vid jämna antal resenärer (ex. 4 resenärer) att ingen sitter ensam, ex. 2+2, inom de garanterade sektioner som bekräftats vid bokningstillfället. Vid udda antal resenärer (ex. 5 resenärer) kan uppdelningen bli ex. 2+2+1. Dock gör GO Sport Travel alltid sitt bästa för att en så bra placering som möjligt skall erbjudas. Vid fotbollsmatcher på Camp Nou parvis placering enbart garanteras vid bokning av Hospitality-platser (exempelvis Paris Lounge & Berlin Lounge).

3.1.1 Vid fotbollsmatcher på Stamford Bridge, Emirates Stadium, Old Trafford, Craven Cottage & Tottenham Hotspur Stadium har Säljaren rätt att placera reservationer med jämna antal resenärer på rader ovanför varandra (exempelvis rad E stol 202 och rad F stol 202). 3.2 GO Sport Travel har närsomhelst rätt att uppgradera resenärens match-/evenemangsbiljett till en bättre sektion enligt de seatmaps som visas på www.gosporttravel.com under varje evenemang, utan att vara ersättningsskyldig gentemot resenären.

 

3.3 GO Sport Travels ändringar/inställande före avresa

3.3.1 Om GO Sport Travel måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom.

3.3.2 Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

3.3.3 Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

3.3.4 Är de av GO Sport Travel gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:

  • häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
  • delta i en annan paketresa, om GO Sport Travel kan erbjuda detta.

3.3.5 Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta GO Sport Travel om sitt val.

3.3.6 Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska GO Sport Travel betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

3.4 GO Sport Travels ändringar efter avresa

3.4.1 På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att GO Sport Travel efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska GO Sport Travel erbjuda ersättningsarrangemang.

3.4.2 För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att GO Sport Travel tvingas göra ändringar i resplanen. GO Sport Travel ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

3.4.3 Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 3.4.1 eller 3.4.2 beror på omständigheter utanför GO Sport Travels kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som GO Sport Travel har anlitat är GO Sport Travel fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3.5 Resenären är skyldig att själv kontrollera exakt match-/evenemangsstart (kick off, utsatt tid för föreställning, startpunkt för race eller nedsläpp) innan avresa.

3.5.1 Felaktiga match-/evenemangsbiljetter gentemot vad som är bekräftat vid bokningstillfället skall omgående påpekas innan match-/evenemangsstart med samtal till GO Sport Travels journummer som finns i resehandlingarna, så att GO Sport Travel har en möjlighet att försöka rätta till eventuella felaktigheter. Kan GO Sport Travel inte rätta till ett eventuellt fel, skall resenären skriftligen, och med kopia eller original match-/evenemangsbiljett, påpeka felet till GO Sport Travel senast 14 dagar efter hemkomst.

3.6 Leverans av match-/evenemangsbiljett sker senast kl. 11.00 på match-/evenemangsdagen till resenärens hotell om annat inte angetts (i vissa fall sänds match-/evenemangsbiljett hem till kund och i vissa fall hämtas match-/evenemangsbiljett upp i biljettlucka). Har inte leverans skett senast kl.11.00 skall resenären kontakta GO Sport Travels journummer som finns i resehandlingarna. Om match-/evenemangsbiljetter ej är levererat till resenären senast kl. 16.00 på match-/evenemangsdagen skall GO Sport Travel ersätta resenären med ett fast belopp om 250 SEK per bokad match-/evenemangsbiljett.

Om leverans uteblir innan match-/evenemangsstart (kick off, utsatt tid för föreställning, startpunkt för race eller nedsläpp), skall GO Sport Travel ersätta kunden med hela paketresans pris.

3.7 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för resenärens uppträdande och klädsel innan, under och efter match/evenemang och kan inte hållas ersättningsskyldig till någon del av paketresan av resenär om denne avvisas från match/evenemang av match-/evenemangsarrangör.

3.8 Face Value (det pris som eventuellt är tryckt på evenemangsbiljetten) är inte det pris GO Sport Travel köper in match-/evenemangsbiljetter för från klubbar och agenturer.

4. BESTÄLLNING

4.1 Beställning av paketresa sker via e-post, fax, web-formulär på www.gosporttravel.com eller per telefon av resenären. Beställning via telefon kan spelas in utan att resenär meddelas detta. I och med att beställningen är gjord och återbekräftad av GO Sport Travel, är avtalet bindande för båda parter.

4.2 Resenär som beställer paketresa med fler deltagare än denne, ikläder sig ansvaret som betalningsskyldig för alla deltagare, samt förbinder sig att informera alla deltagare om GO Sport Travels särskilda resevillkor.

4.3 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), även kallade Distansavtalslagen, gäller inte med hänvisning till 2 kap. 11§ (kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande tjänst).

4.4 GO Sport Travel har rätt att ta kreditupplysning på beställaren och har även rätt att vidta åtgärder därefter.

4.5 Muntliga överenskommelser vid beställningen skall finnas skriftligt på faktura/bekräftelse för att kunna åberopas.

5. BETALNING

5.1 Betalning av beställd paketresa sker antingen mot faktura med förfallodag 10 dagar efter bokningstillfället om annat inte anges eller mot betal-/kreditkort. Expeditionsavgift tillkommer med 50 SEK.

6. RESEHANDLINGAR

6.1 GO Sport Travel sänder de resehandlingar resenären behöver för att genomföra resan 0-7 dagar innan avresa. I det fall match-/evenemangsbiljetter levereras som e-tickets, eller att GO Sport Travel inväntar leveranser av match-/evenemangsbiljetter från arrangör eller agentur sänds dessa 0-3 dagar innan evenemanget.

6.2 Resenär är ansvarig att kontrollera att resehandlingarna överensstämmer med beställningen av paketresan och att omgående påtala eventuella fel till GO Sport Travel.

6.3 Resenären är ansvarig att omgående meddela GO Sport Travel eventuella ändringar i resenärens kontaktuppgifter.

6.4 Resenären är ansvarig att kontakta GO Sport Travel om kompletta resehandlingar ej erhållits 24 timmar innan avresa.

7. PASS, VISUM, INRESETILLSTÅND, VACCINATION, RESTRIKTIONER

7.1 Samtliga resenärer är skyldiga att medföra giltigt pass under paketresan.

7.2 Det åligger resenären att ta reda på om visum krävs för inresa, samt att göra visumansökan. Om resenär beställt paketresa av GO Sport Travel och därefter blir nekad visum kan inte GO Sport Travel hållas skyldig.

7.3 Det åligger resenären att ta reda på om inresetillstånd krävs för inresa, samt att göra ansökan om inresa. Om resenär beställt paketresa av GO Sport Travel och därefter blir nekad inresa kan inte GO Sport Travel hållas skyldig.

7.4 Det åligger resenären att kontakta vaccinationscentral för exakta rekommendationen.

7.5 Det åligger resenären att ta del av gällande restriktioner vid utresa och inresa för destinationen.

8. AVBESTÄLLNING

8.1 Beställda flygbiljetter i en paketresa är aldrig återbetalningsbara oavsett när avbeställningen sker.

8.2 Beställda match-/evenemangsbiljetter i en paketresa är aldrig återbetalningsbara oavsett avbeställningen sker.

8.3 Vid avbeställning fram till 15 dagar innan avresa återbetalas 50% av hotellkostnaden. Vid avbeställning 14 dagar och fram till 24 timmar innan avresa återbetalas 25% av hotellkostnaden. Vid avbokning närmar än 24 timmar innan avresa återbetala 0% av hotellkostnaden.

8.4 Avbokning av beställning som skett under känd pandemi utlyst av WHO eller epidemi återbetalas med 0% av totalbeloppet för bokningen.

 

9. REKLAMATION

9.1 Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till GO Sport Travel, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge GO Sport Travel möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.
Felaktiga match-/evenemangsbiljetter gentemot vad som är bekräftat vid bokningstillfället skall omgående påpekas innan match-/evenemangsstart med samtal till GO Sport Travels journummer som finns i resehandlingarna, så att GO Sport Travel har en möjlighet att försöka rätta till eventuella felaktigheter.

9.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av GO Sport Travel eller dennes underleverantör på plats.

9.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

9.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till GO Sport Travel.

9.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

10. TRYCK- OCH SKRIVFEL

10.1 GO Sport Travel reserverar sig för tryck- och skrivfel i offerter, bekräftelser, fakturor, resehandlingar, på websidor i dess ägo, i kataloger, annonser, och i allt annat marknadsföringsmaterial.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Såväl GO Sport Travel som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
Vid en force majeure situation kan ev. reglering av kostnader ske utifrån ett rimligt perspektiv utifrån varje enskilda situation.

11.2 Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 11.1, ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.


FÖRMEDLING MATCH-/EVENEMANGSBILJETTER

1. MATCH -/EVENEMANGSBILJETT (Ex. sport-, konsert-, musikal- eller teaterbiljett)

1.1 GO Sport Travel garanterar vid jämna antal resenärer (ex. 4 resenärer) att ingen sitter ensam, ex. 2+2, inom de garanterade sektioner som bekräftats vid bokningstillfället. Vid udda antal resenärer (ex. 5 resenärer) kan uppdelningen bli ex. 2+2+1. Dock gör GO Sport Travel alltid sitt bästa för att en så bra placering som möjligt skall erbjudas. Vid fotbollsmatcher på Camp Nou parvis placering enbart garanteras vid bokning av Hospitality-platser (exempelvis Paris Lounge & Berlin Lounge).

1.1.1 Vid fotbollsmatcher på Stamford Bridge, Emirates Stadium, Etihad Stadium, Anfield, Old Trafford, Craven Cottage & Tottenham Hotspur Stadium har Säljaren rätt att placera reservationer med jämna antal resenärer på rader ovanför varandra (exempelvis rad E stol 202 och rad F stol 202).

1.2 GO Sport Travel har närsomhelst rätt att uppgradera resenärens match-/evenemangsbiljett till en bättre sektion enligt de seatmaps som visas på www.gosporttravel.com under varje evenemang, utan att vara ersättningsskyldig gentemot resenären.

1.3 Vid ändringar av match-/evenemangs datum och/eller tid så är match-/evenemangsbiljett giltig oavsett när det nya datumet är eller när den nya tiden sätts. GO Sport Travel hålls ej ansvarig för kundens transporter, logi eller andra aktiviteter som denna bokat genom andra kanaler.

 1.3.1 Resenären är skyldig att själv kontrollera exakt match-/evenemangsstart (kick off, utsatt tid för föreställning, startpunkt för race eller nedsläpp) innan avresa.

1.3.2 Resenären är skyldig att se till att hotellreservationen på spelorten är bokat under samma namn som uppges vid beställningen av biljettförmedling hos GO Sport Travel.

1.4 Felaktiga match-/evenemangsbiljetter gentemot vad som är bekräftat vid bokningstillfället skall omgående påpekas innan match-/evenemangs start med samtal till GO Sport Travels journummer som finns i resehandlingarna, så att GO Sport Travel har en möjlighet att försöka rätta till eventuella felaktigheter. Kan GO Sport Travel inte rätta till ett eventuellt fel så skall resenären skriftligen, och med kopia eller original match-/evenemangsbiljett, påpeka felet till GO Sport Travel senast 14 dagar efter hemkomst.

1.6 Leverans av match-/evenemangsbiljett sker senast kl. 11.00 på match-/evenemangsdagen till resenärens hotell om annat inte angetts (i vissa fall sänds match-/evenemangsbiljett hem till kund och i vissa fall hämtas match-/evenemangsbiljett upp i biljettlucka). Har inte leverans skett senast kl.11.00 skall resenären kontakta GO Sport Travels journummer som finns i resehandlingarna. Om match-/evenemangsbiljetter ej är levererat till resenären senast kl. 16.00 på match-/evenemangsdagen skall GO Sport Travel ersätta resenären med ett fast belopp om 250 SEK per bokad match/evenemangsbiljett. Om leverans uteblir innan match-/evenemangsstart (kick off, utsatt tid för föreställning, startpunkt för race eller nedsläpp) skall GO Sport Travel ersätta kunden för 100% av den kostnad GO Sport Travel tagit ut för förmedlingen. GO Sport Travel hålls ej ansvarig för kundens transporter, logi eller andra aktiviteter som denna bokat genom andra kanaler.

1.7 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för match/evenemang som avbryts på grund av huliganism, krig, strejk, naturkatastrof, väderlek, pandemi utlyst av WHO eller annan omständighet innan eller under evenemanget och kan inte hållas ersättningsskyldig för kostnaden för förmedlingen. GO Sport Travel hålls ej ansvarig för kundens transporter, logi eller andra aktiviteter som denna bokat genom andra kanaler.

1.8 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för resenärens uppträdande och klädsel innan, under och efter match-/evenemang och kan inte hållas ersättningsskyldig till någon del av förmedlingen om denne avvisas från match/evenemang av match-/evenemangsarrangör.

1.9 Face Value (det pris som är tryckt på evenemangsbiljetten) är inte det pris GO Sport Travel köper in match-/evenemangsbiljetter för från klubbar och agenturer.

1.10 Evenemangsbiljetter kan levereras som pappersbiljetter eller som årskort.

1.10.1 Pappersbiljetter gäller enbart för just det evenemang som dessa levereras för och kan behållas av kund efter avslutat evenemang.

1.10.2 Årskort används till fler evenemang på samma arena under ett år och måste därför återlämnas av kund enligt instruktioner som medföljer vid leverans. Om detta inte sker och kunden exempelvis tar med sig årskort till sin hemdestination, måste dessa återsändas omgående till GO Sport Travel. Samtliga kostnader för detta påförs kund.

2. BESTÄLLNING

2.1 Beställning av förmedling sker via e-post, fax, web-formulär på www.gosporttravel.com eller per telefon av resenären. Beställning via telefon kan spelas in utan att resenär meddelas detta. I och med att beställningen är gjord och återbekräftad av GO Sport Travel så är avtalet bindande för båda parter.

2.2 Resenär som beställer förmedling av match-/evenemangsbiljetter för fler deltagare än denne, ikläder sig ansvaret som betalningsskyldig för alla deltagare, samt förbinder sig att informera alla deltagare om GO Sport Travels särskilda resevillkor.

2.3 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), även kallade Distansavtalslagen, gäller inte med hänvisning till 2 kap. 11§ (kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande tjänst).

2.4 GO Sport Travel har rätt att ta kreditupplysning på beställaren och har även rätt att vidta åtgärder därefter.

2.5 Muntliga överenskommelser vid beställningen skall finnas skriftligt på faktura/bekräftelse för att kunna åberopas.

 

3. BETALNING

3.1 Betalning av beställd förmedling sker antingen mot faktura med förfallodag 10 dagar efter bokningstillfället om annat inte anges eller mot betal-/kreditkort. Expeditionsavgift tillkommer med 50 SEK.

4. RESEHANDLINGAR

4.1 GO Sport Travel sänder de resehandlingar resenären behöver för att genomföra resan 0-7 dagar innan avresa. I det fall match-/evenemangsbiljetter levereras som e-tickets, eller att GO Sport Travel inväntar leveranser av match-/evenemangsbiljetter från arrangör eller agentur sänds dessa 0-3 dagar innan evenemanget.

4.2 Resenär är ansvarig att kontrollera att handlingarna överensstämmer med beställningen av förmedlingen och att omgående påtala eventuella fel till GO Sport Travel.

4.3 Resenären är ansvarig att omgående meddela GO Sport Travel eventuella ändringar i resenärens kontaktuppgifter.

4.4 Resenären är ansvarig att kontakta GO Sport Travel om kompletta handlingar ej erhållits 24 timmar innan evenemangets start.

 

5. AVBESTÄLLNING

5.1 Beställd förmedling av match-/evenemangsbiljetter är under inga omständigheter återbetalningsbar.

5.2 I vissa fall är match-/evenemangsbiljetter ej personliga och kan då överlåtas till tredje part. Kontakta GO Sport Travel för vidare information om behovet uppstår.

5.3 Avbokning av beställning som skett under känd pandemi utlyst av WHO eller epidemi återbetalas med 0% av totalbeloppet för bokningen.

5.4 Beställning som skett innan känd pandemi utlyst av WHO eller epidemi och vars evenemang påverkas genom nytt evenemangsdatum, inställt evenemang eller att evenemang hålls med begränsat antal besökare eller rent av med stängda läktare kompenseras med en värdecheck till 50% av bokningens värde och med 24 månaders giltighet.

6. TRYCK- OCH SKRIVFEL

6.1 GO Sport Travel reserverar sig för tryck- och skrivfel i offerter, bekräftelser, fakturor, resehandlingar, på websidor i dess ägo, i kataloger, annonser, och i allt annat marknadsföringsmaterial.

7. FORCE MAJEURE

7.1 GO Sport Travel hålls ej ansvarig för någon del i förmedlingen vid force majeure, så som naturkatastrof, vulkanutbrott, politisk instabilitet, strejk, väderförhållanden, pandemi och andra händelser som GO Sport Travel ej kunnat förutse vid avtalets ingång.

Officiella produktavtal:

Genom våra avtal, som i flera fall är de största på marknaden, erbjuder vi dig 100% trygghet när du bokar din biljett. Säkra leveranser, utvalda sittplatser och möjlighet till Hospitality ger dig alltid valuta för dina pengar.

Club Wembley Officiell Agent

Chelsea FC Officiell Agent

Official reseller of Chelsea FC Women - GO Sport Travel

Tottenham Hotspur Official Club Reseller

Manchester City crest

Watford FC crest

Fulham FC Officiell Agent

AC Milan Officiell Agent

Officiell logga IAGTO